האתר בתחזוקה...
קיבלת
100 מתנה
×
לא נמצאו פריטים בסל הקניות שלך
× סגור סל קניות

תקנון

תקנון שימוש באתר לאדילה (Ladila)

 1. מבוא

  1. אתר "לאדילה" (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשות ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת "לאדילה אונליין בע"מ", ח.פ. 514808005, שמשרדה הרשום ברח' ארלוזרוב 1 רמת גן . (להלן: "לאדילה").

  2. פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").

  3. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמשת", כהגדרתה להלן, באתר.

  4. תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת ובין לאדילה, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצעת פעולה באתר מצהירה כי הנה מודעת להוראת תקנון האתר ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

  5. לצורך תקנון זה, "משתמשת" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

   1. המשתמשת הנה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטינה, היינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוקה לקבלת אישור מאת צד ג' כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית (להלן: "קטינה"), הנך מצהירה ומאשרת כי קיבלת את הסכמת הורייך ו/או אפוטרופוסייך החוקיים ו/או כל צד ג' כאמור לעיל (להלן: "אפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולביצוע כל פעולה במסגרת האתר, מכל סוג שהיא. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינה בכדי שהקטינה תפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינה באתר מהווה הסכמה של הקטינה ו/או אפוטרופסה לאמור בתנאי התקנון.

   2. המשתמשת הנה בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע רכישה כלשהי דרך האתר

  6. משתמשת אשר ביצעה רכישה באתר תיקרא בתקנון זה "לקוחה".

 

 1. תנאים כלליים

  1. מובהר כי לאדילה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

  2. לאדילה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמשת שהתנהגותה אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

  3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י לאדילה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 1. שירותים המוצעים באתר

  1. אתר לאדילה מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

   1. גלישה ועיון בתכנים שונים.

   2. רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים (להלן: "פריטים").

   3. שיתוף ושליחת פריטים מן האתר מאת המשתמשת אל חבריה ומכריה באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף ו/או תיוג באמצעות רשתות חברתיות.

   4. מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק של לאדילה. מובהר כי לאדילה רשאית לבחור, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לפרסם או למנוע את פרסום המשוב ו/או התגובה.

   5. הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים ).

 

 1. מובהר כי לאדילה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים המוזכרים לעיל יהיו זמינים ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ולאדילה תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

 2. מובהר, כי לאדילה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף לאדילה בפייסבוק ו/או בכל רשת חברתית אחרת בה היא פועלת כיום או תפעל בעתיד כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התכנים"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של לאדילה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של לאדילה.

 3. המשתמשת מאשרת כי ללאדילה מוניטין בתחום פעילותה וכי עליה להימנע מכל פגיעה במוניטין של לאדילה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של לאדילה בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייבת המשתמשת כי לא תפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין לאדילה כאמור.

 

 1. עסקת רכישה באתר

  1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר.

  2. לאדילה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים לרכישה בכל הזמנה ו/או את כמות הפריטים מאותו מוצר שניתן לרכוש בכל הזמנה.

  3. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים.

  4. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן: "דף הפריט"). לאדילה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי התמונות המוצגות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

 1. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 2. על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המשתמשת לבחור סיסמא, וכן להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי לחיוב. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים אחרת לא תוכל לאדילה להשלים את ההזמנה ולשלוח את הפריטים אל הלקוחה (להלן: "ביצוע ההזמנה").

לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ללאדילה עקב שיבוש הפעלת האתר.

 1. מובהר כי חיוב הלקוחה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שהזינה לחיוב, מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

 2. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע לאדילה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר ללקוחה הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.

 3. תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

  1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ביצוע ההזמנה ולאחר שלאדילה תקבל אישור מאת חברות כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין לאדילה. במקרה בו לא אושרה עסקת הרכישה ע"י חברות האשראי - תימסר ללקוחה הודעה מתאימה והעסקה לא תחשב כהושלמה.

  2. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה לאדילה רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה, וזה ייחשב כביטול עסקת הרכישה על ידי לאדילה, כמפורט להלן. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת לאדילה. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד לאדילה בקשר עם ביטול העסקה, ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור.

  3. ההזמנה תרשם במחשבי לאדילה וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור לדואר האלקטרוני של הלקוחה בגין ביצוע ההזמנה והרישום כאמור בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי הלקוחה באתר.

יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של לאדילה אינה מהווה ראיה מכרעת בדבר ביצוע ההזמנה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את לאדילה. מובהר כי רישומי מערכת המחשב של לאדילה הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

 

 1. שירות After Pay – שלמי אחרי שתמדדי

  1. השרות מאפשר ללקוחה למדוד את הפריטים בביתה בטרם תחוייב עבור רכישתם.

  2. בעת ביצוע הזמנה באתר, ישמש כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה לפקדון בלבד. עסקת הפקדון מאפשרת ללאדילה לבצע חיובי מיידי של מלוא סכום העסקה ללא צורך בהסכמה נוספת של הלקוחה. במידה ולא ניתן לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי לשם פקדון – לא תושלם העסקה.

  3. במידה ובחלוף 24 שעות ממועד מסירת הפריטים לידי הלקוחה, לא הודיעה הלקוחה ללאדילה באמצעות שירות הלקוחות של לאדילה, בטל' 03-6773232, כי היא אינה מעוניינת בפריטים, יחוייב כרטיס האשראי במלוא סכום הרכישה, לרבות עלות המשלוח.

  4. במידה והודיעה הלקוחה, בתוך 24 שעות ממועד מסירת הפריטים לידיה, כי היא אינה מעוניינת בפריטים, חלקם או כולם, יתואם לה שליח לאיסוף הפריט(ים) מהכתובת שאליה נמסרו ו/או להחלפתם באחרים, או מכתובת אחרת, ככל שכך תיאמה הלקוחה מול מוקד שירות הלקוחות של לאדילה.

  5. תשלום המשלוח יבוצע בהתאם למחירון השילוח הקיים באתר, כפי שיעודכן מעת לעת, ובהתאם למספר הפריטים שהחליטה להשאיר אצלה.

  6. לקוחה המעוניינת להחזיר חלק מהפריטים שהתקבלו, ואשר הודיעה על כך תוך פרק הזמן הקבוע לעיל, תחויב רק על הפריטים שהחליטה להשאיר אצלה.

  7. הזמנה אשר שולמה שלא באמצעות כרטיס אשראי (לדוגמה, באמצעות חשבון PayPal או בכל דרך אחרת שתהיה אפשרית) – לא תהיה זכאית להשתתף בשירות After Pay ומלוא סכום ההזמנה, לרבות דמי המשלוח, יחוייב מיד עם ביצועה.

  8. לאדילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חיוב מלא לפקדון שהופקד במידה ולא ניתן להשיג את הלקוחה לאחר קבלת הפריטים.

  9. שרות After Pay מותנה בביצוע הזמנה עם שליח בלבד ואינו תקף בהזמנות באיסוף עצמי.

  10. שירות After Pay אינו תקף במבצעי 1+1, סוף עונה, Black Friday, Cyber Monday  וימי מכירה מיוחדים אחרים וכן אינו תקף ברכישה של בגדי ים, הלבשה תחתונה וטואלטיקה.

 

 1. אספקת הפריטים

  1. הלקוחה רשאית לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתה ו/או ליעד אחר לפי בחירתה (להלן: "בית הלקוחה") או לאוספם בעצמה באיסוף עצמי, כמפורט להלן.

  2. משלוח לבית הלקוחה

   1. לאדילה תספק לבית הלקוחה את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). זהות חברת השילוח תיקבע על ידי לאדילה והיא עשוייה להשתנות מעת לעת.

   2. אספקת פריטים אל בית הלקוחה כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). גובה דמי המשלוח עשוי להשתנות מעת לעת. דמי המשלוח יתווספו למחירם הכולל של הפריטים הנרכשים, כפי שמצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקת הפריטים ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר ובין אם הלקוחה החליטה להשאיר את הפריטים או להחזירם .

   3. המשלוח ישלח לכתובת שצויינה במעמד ההזמנה.

   4. אנו נדאג לארוז את ההזמנה עד 2 ימי עסקים מיום קבלתה ואישורה במערכת.

   5. שליח עד הבית - תוך 3 ימי עסקים מיום לאחר אישור ההזמנה (בכפוף לתיאום מול חברת השליחויות).

   6. דמי המשלוח עשויים להשתנות מעת לעת ועלות המשלוח הקובעת כי זו שתפורסם באתר בעת ביצוע ההזמנה.

   7. החשבונית תונפק אוטומטית למייל שצוין במערכת ועל שם הלקוחה שביצעה את ההרשמה.

   8. על הלקוחה להודיע על כל שינוי במועד ובמיקום האספקה.

   9. יום ביצוע ההזמנה ייחשב כיום אישור חברת האשראי את העסקה.

   10. בימי חג וחצאי ימים ייתכנו עיכובים בזמני קבלת המשלוח.

   11. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. ימי העסקים הינם: ראשון, שני , שלישי , רביעי , חמישי. שישי - שבת וערבי חג או חצאי ימים אינם נחשבים כימי עסקים.

   12. במידה והלקוחה סיכמה מול חברת השילוח על השארת הפריטים בסמוך לבית הלקוחה, מבלי שהלקוחה או מי מטעמה קיבלו את הפריטים לידיהם באופן פיזי, תיחשב הלקוחה כמי שקיבלה לידי את ההזמנה עם השארת הפריטים במיקום שסוכם מול חברת השילוח והלקוחה תהיה מנועה מלטעון כי הפריטים נלקחו על ידי צד ג'

   13. מובהר כי זמני אספקת הפריטים המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' אחר ושאינם תלויים בלאדילה. הלקוחה מאשרת כי ידוע לה כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשרת כי ידוע לה כי לאדילה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

    1. עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע.

    2. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

    3. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת לאדילה.

   14. מובהר כי לאדילה איננה מתחייבת לזמני אספקת הפריטים כאשר אלו אזלו מהמלאי. אם פריטים מסוימים אזלו מן המלאי, לאדילה תמסור הודעה על כך ללקוחה אשר תהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה.

  3. איסוף עצמי

  4. ניתן לאסוף פריטים שהוזמנו, בתיאום מראש בטל' 03-677-32-32 ממחסני החברה בכתובת אורט ישראל 33 בת ים ( קומת - קרקע )

  5. שירות After Pay  לא קיים בהזמנות באיסוף עצמי.

  6. הזמנה באיסוף עצמי מחוייבת במלואה במעמד ההזמנה, ללא תלות בזמן האיסוף שלה .

  7. הזמנה באיסוף עצמי שלא תיאסף ממחסינו תוך 7 ימי עסקים, ללא שהדבר תואם מראש, תבוטל באופן אוטומטי וללא מתן התראה נוספת.

  8. מובהר כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של הלקוחה וכן בהצגת מספר אישור ההזמנה, כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע ההזמנה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של לאדילה. מוסכם כי לאדילה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

 

 1. לאדיקש (LADICASH)

  1. לאדיקש הינו סכום כסף וירטואלי, הנצבר לזכותה של הלקוחה בכל הזמנה שבוצעה על ידה ושולמה בפועל (ללא שבוטלה). גובה הלאדיקש שייצבר הינו בשיעור של 5% מסכום הכסף ששולם בגין הפריטים שהוזמנו בלבד.

  2. ניתן לעשות שימוש בלאדיקש שנצבר לצורך ביצוע רכישות באתר, ביחס של 1 לאדיקש = 1 ₪.

  3. לא ניתן לנצל לאדיקש לתשלום דמי משלוח או כתוספת תשלום במקרה של החלפת פריט בפריט יקר ממנו.

  4. ייתכן שבעת מבצעים, תוגבל אפשרות השימוש בלאדיקש באופן גורף ו/או באופן חלקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של לאדילה.

  5. תוקפו של לאדיקש שניתן כזיכוי בגין החזרת פריט יהיה למשך שנתיים מיום החזרת הפריט.

  6. תוקפו של לאדיקש שנצבר בעקבות רכישת פריט יהיה למשך שנה מיום רכישת הפריט.

מבצעים 

1.מבצעים והטבות שיוצגו באתר ואו בדיוורים השונים .

2. חברת לאדילה שומרת לעצמה את הזכות להחריג מהמבצעים חלק מהמוצרים, מותגים חיצוניים ואו קטגוריות באתר בהתאם להחלטתה .

 

 1. ביטול עסקה, החזרות והחלפות

  1. הלקוחה רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או כנגד קבלת זיכוי לרכישה עתידית, הכל כמפורט להלן.

 

 1. ביטול עסקה

  1. ביטול העסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט

   1. ביטול כאמור ייעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 03-677-32-32, בשעות פעילות מוקד שירות הלקוחות.

   2. בנסיבות כאמור תהיה הלקוחה זכאית לקבלת החזר התשלום במלואו, ככל שנגבה (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו).

  2. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי הלקוחה, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה

  3. הלקוחה תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש.

  4. עלייך לדאוג להחזיר אלינו את הפריטים באריזתם המקורית האטיקט וסרט הביטחון שמוצמדים אליהם בשלמותם ושלא נעשה בהם שימוש מעבר למדידתם. אנו עורכים בדיקות קפדניות לפריטים שחזרו במידה וימצא שבוצע שימוש מעבר למדידה של אותו פריט, אנו שומרים על זכותנו לגבות את מלוא מחיר הפריט(ים) מסכום הפיקדון שהופקד.

  5. ביטול עסקה ייעשה באמצעות שיחה למוקד שירות הלקוחות של לאדילה, בטל' 03-677-32-32, ותיאום שליח לאיסוף הפריטים.

ביטול עסקה

 1. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר בפועל ובין פרטיו כפי שמוצגים באתר

 2. אנו בלאדילה עושים כל מאמץ על מנת להביא אליך את המוצרים באיכות הטובה ביותר. לכן, נבקשך לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידיך כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז את רשאית לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיך באמצעות שיחה למוקד שירות הלקוחות של לאדילה, בטל' 03-677-32-32, ובתיאום שליח לאיסוף הפריט. לחלופין, נשמח לספק לך מוצר חלופי ללא עלות משלוח נוספת.

 3. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הקבועות בחוק הגנת הצרכן באמצעות זיכוי כרטיס האשראי שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והפריט המוחזר.

 4. החזרות והחלפות

 5. החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת החזר כספי תיעשה דרך מוקד שירות הלקוחות, בטל' 03-6773232, בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולמדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת לאדילה, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש ובתנאי שהפריט תקין וכי לא נעשה בו כל שימוש.

            *בהזמנות באיסוף עצמי, פרק הזמן להחלפה נספר מרגע ביצוע ההזמנה (ולא מרגע איסופה).

 1. במידה ומי מהפריטים שקיבלת אינו לשביעות רצונך, אנו שמחים להציע לך שירות החלפה עד הבית – שליח מטעמנו יגיע לביתך לאסוף את הפריטים שברצונך להחזיר ולהביא לך פריטים חלופיים במקומם, בתיאום מראש עם מוקד שירות הלקוחות.

 2. תשומת ליבך, כי ההחלפה הראשונה תיעשה על חשבוננו וכל שליחות לאחר מכן תחוייב בעלות מסובסדת של 29 ₪. מובהר כי עלות זו עשוייה להתעדכן מעת לעת ויש להתעדכן באתר בטרם ביצוע הזמנה אודות עלות השליחות העדכנית.

 3. במידה ויוחזר פריט אשר אין בגינו זכאות לביטול עסקה ולקבלת החזר כספי, ינתן ללקוחה זיכוי של לאדיקש בגובה עלות הפריט שהוחזר, לפי יחס של 1 ₪ = 1 לאדיקש. לא יינתן זיכוי בגין דמי המשלוח .

 4. ניתן לבצע החלפה אחת בגין כל הזמנה, ללא קשר לכמות הפריטים בהזמנה.

 5. בכל שאלה הקשורה לבירורים, ביטולים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של לאדילה בדוא"ל: service@ladila.co.il או בטל' 03-6773232.

 6. לא ניתן לבטל ולקבל החזר כספי בגין פריטים אשר תמורתם שולמה בלאדיקש. פריטים אלו ניתן להחליף בהתאם לנוהל ההחלפות וההחזרות.

 7. לא ניתן לבטל ולקבל החזר כספי בגין פריטים שהוחלפו.

 8. מסיבות טכניות לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, עסקה שבוצעה בדיירקט יתקבל זיכוי בלאדיקש באתר בלבד.

 9. לא ניתן לקבל החזר כספי על עלות משלוח שסופק.

 

 1. אחריות, אבטחה ופרטיות

לאדילה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על פרטיות המשתמשת ועל סודיות המידע, כמפורט להלן.

 1. המידע, דרכי איסופו ושימושו:

  1. למשתמשת באתר לאדילה ניתנת האפשרות למסור מידע אישי (שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה) (להלן: "זיהוי משתמשת") על פי שיקול דעתה ורצונה החופשי, לצורך ביצוע פעולות שונות באתר הדורשות את זיהויה, כמפורט לעיל ולהלן, ומבלי שיהיה בכך כדי להטיל חבות כלשהי על לאדילה. מובהר למען הסר כל ספק כי לאדילה אינה מחייבת משתמשת אשר אינה מעוניינת להזדהות (היינו, משתמשת החפצה באנונימיות), לעשות שימוש בפעילויות האתר הדורשות את זיהויה. מובהר כי לא כל הפעילויות באתר דורשות את זיהוי המשתמשת.

למען הסר ספק, משתמשת אשר מזדהה באתר ו/או בפני לאדילה באופן חד פעמי ו/או באופן חוזר ע"י יצירת פרופיל אישי (LOG IN) ו/או בביצוע עסקת רכישה ו/או בהירשמות לניוזלטר ו/או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני, ו/או בכל דרך שהיא, מרגע זה אינה אנונימית כלפי לאדילה ועל כן מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לאדילה רשאית לאסוף ולהשתמש במידע טכני הנוגע למשתמשת, לרבות כתובות IP, סוג הדפדפן ומידע טכני נוסף מסוג זה.

 1. תוכנה אלקטרונית הקרויה "עוגייה" (Cookie), אוספת מידע אודות התנהגותה והעדפותיה האישיות של משתמשת בעת ביקורה באתר האינטרנט (להלן: "עוגייה"). העוגייה נוצרת באמצעות הקשר של דפדפן האינטרנט בין אתר האינטרנט לבין מחשב המשתמשת או טלפון הנייד החכם שלה. טכנולוגיה שכיחה זו נועדה בעיקרה לאפשר חוויית פרסונליזציה (התאמה אישית) למשתמשת באתר;

המידע הנאסף משמש בין היתר להפעלה ולשיפור התכנים והיישומים באתר, התאמת התכנים והפרסומות המוצגים בפני המשתמש באתר להעדפות האישיות, כמפורט להלן, מילוי דרישות המשתמש לביצוע עסקת רכישה, יצירת קשר עם המשתמשת ומתן מענה לפניותיה, הצגת מוצרים ו/או שירותים נוספים שיתכן והמשתמשת תהיה מעוניינת בהם, להודיע למשתמשת על שירותים אחרים שלאדילה מציעה, שיפור המוצרים והשירותים שלאדילה מציעה או לשימושים סטטיסטיים ואחרים בכדי לענות על צורכיהן והעדפותיהן של המשתמשות של לאדילה באתר.

לאדילה רשאית לעשות שימוש בעוגיות או בתוכנות אלקטרוניות אחרות לאיסוף מידע כאמור, בכלל זה לפשט ולהקל על המשתמשת בעת ביקורה החוזר באתר על ידי זיהויה ולהציג תוכן איכותי בפניה המפולח במיוחד עבורה, בהתאם להעדפותיה האישיות. מובהר למען הסר כל ספק כי לאדילה אינה מחייבת משתמש לאפשר שימוש בעוגיות ובאפשרות המשתמשת להימנע מלאפשר שימוש בעוגיות, בכל עת, על ידי שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט שבו היא עושה שימוש כדי לגלוש לאתר. יחד עם זאת, מובהר כי יתכן שחלק ממאפייני האתר יפעלו באופן לקוי באם לא תאפשר המשתמשת שימוש בעוגיות.

דרכי איסוף המידע המפורטות לעיל כוללות את השימוש בעוגיות באתר לאדילה בלבד ולא כוללות את השימוש בעוגיות ע"י כל צד שלישי.

 

הרשמה לאתר ואישור קבלת דיוור בסמס ובמייל :

* בהרשמה לאתר המשתמש מאשר קבלת תוכן שיווקי במייל ובסמס .

בכל שלב ניתנת למשתמש האפשרות להסיר עצמו מרשימת התפוצה באמצעות מנגנון ההסרה שנמצא בכל דיוור ו/או סמס פרסומי .

 1. במידה ולא מתאפשר למשתמש להסיר את עצמו מרשימות התפוצה מכל סיבה שהיא - נבקש לצור עמנו קשר טלפוני בהקדם למספר 03-677-32-32 על מנת שנסיר אותך מרשימת התפוצה . 

 2. בקשה להסרה בכל צורה שהיא מרשימת התפוצה של המייל וה sms תבוצע עד 7 ימי עסקים.

 3. שימי לב - אין להשיב למייל פרסומי מאחר והמיילים נשלחים דרך שירותי צד שלישי ולא מגיעים ליעדם , על מנת להסיר עצמך מרשימת התפוצה במייל יש ללחוץ על הלינק הנמצא בתחתית כל מייל - "להסרה מרשימת התפוצה לחצי כאן"

 

       *** באישור תקנון זה אני מאשר/ת כי אופן ההסרה מרשימות התפוצה במייל ובסמס מובן לי ***

 

בעלות על המידע ואבטחתו:

  1. לאדילה הינה הבעלים הבלעדי במידע שנאסף באתר לאדילה. פרטי זיהוי המשתמשת יישמרו במאגר המידע של לאדילה על שם חברת לאדילה אונליין בע"מ.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, לאדילה תהא רשאית להעביר את המידע לצד ג' אחר שיפעל תחת הנחייתה ואישורה, וזאת אך ורק למטרות ולשימושים המפורטים בתקנון זה בכפוף לדין.

לאדילה רשאית להשתמש בפרטי זיהוי המשתמשת, ללא זיהוי שמי של המשתמשת ספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי או אחר והצגתו ו/או מסירתו לצד ג' כלשהו.

שימוש במידע באופן הנזכר לעיל, לא יחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את המשתמשת בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמשת מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

 1. אתר לאדילה הינו אתר מאובטח. הנתונים אשר הוזנו למערכת על ידי המשתמש בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה באתר וכיוצ"ב, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת לאדילה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer), המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר לאדילה.

 2. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשות אינם נשמרים כלל במערכות לאדילה מאחר ולאדילה נעזרת בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

 3. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של לאדילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני תקלות יישומיות למיניהן, חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד ג' לחדור למידע אשר שמור בידי לאדילה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי לאדילה בקשר לכך. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, לאדילה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שנגרם למשתמשת או למי מטעמה, אם מידע כלשהו שמסרה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 4. לאדילה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי זיהוי המשתמשת, אלא לצרכי פעולות האתר בלבד, כמפורט בתקנון זה. למרות האמור לעיל, לאדילה תהא רשאית להעביר פרטיה האישיים של משתמשת לצד ג' במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בלאדילה ו/או בצד ג' כלשהו, המשתמשת עשתה שימוש בשירותי לאדילה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי לאדילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמשת לצד ג' וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

 

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי לאדילה

  1. לאדילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

   1. אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

   2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיה המלאים של המשתמשת.

   3. בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

   4. המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

   5. המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

   6. המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בלאדילה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של  האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

   7. אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמשת לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידה באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג' כלשהו.

   8. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות לאדילה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

  2. בנסיבות כאמור רשאית לאדילה לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול.

  3. היה ובוטלה עסקת רכישה על ידי לאדילה, לאדילה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד ג', לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת הפריט אצל צד ג' במחיר גבוה יותר.

 

 1. שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או שירותים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של לאדילה במייל:service@ladila.co.il או בטלפון: 03-677-32-32, בימים א'-ה', בשעות הפעילות שהינן 10:00 עד 18:00.

 

 1. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר לאדילה, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של לאדילה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר לאדילה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות הפריטים, תיאור הפריטים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

  2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות הפריטים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם לאדילה בלא קבלת הסכמת לאדילה לכך מראש ובכתב.

  3. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לאדילה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בלא לקבל את הסכמת לאדילה לכך מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

  4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של לאדילה לכך מראש ובכתב.

  5. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.

  6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו לאדילה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

  7. השם לאדילה אונליין בע"מ, שם המותג (Ladila), סימני המסחר של לאדילה (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של לאדילה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של לאדילה לכך בכתב ומראש.

  8. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של לאדילה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם לאדילה נתנה את הסכמתה לכך בכתב ומראש.

 

 1. דין ושיפוט

  1.